National Anthem
Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharat-bhagya-vidhata.
Punjab-Sindhu-Gujrarata-Maratha.
Dravida-Utkala-Banga.
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchhala-Jaladhi-taranga
Tava Subha name jage
Tava Subha ashisha mange
Gahe tava jaya-gatha
Jana-gana-mangala-dayaka-jaya he,
Bharat-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he
jaya, jaya, jaya, jaya he.

-Ravindra Nath Tegore

© Copyright 2016 All Rights Reserved by, St. Peter's School, Raebareli

Designed & Maintained by Franciscan Solutions Pvt. Ltd